Connect with us

DigiShots

Marriët Mittendorff: “Als ik Auke niet had gehad en deze familie, had ik niet geweten dat ik zo’n goede paarden had” – 🇬🇧

CH Deurne

Marriët Mittendorff: “Als ik Auke niet had gehad en deze familie, had ik niet geweten dat ik zo’n goede paarden had” – 🇬🇧

Marriët Mittendorff: “Als ik Auke niet had gehad en deze familie, had ik niet geweten dat ik zo’n goede paarden had” – 🇬🇧

Please scroll down below to find the English translation of this article

Paardensport geen teamsport? Dan ken je het verhaal van Auke Feenstra nog niet. De 20-jarige Fries nam afgelopen week deel aan zijn eerste NK Young Riders. Dat hij niet van half werk houdt liet hij zien door op overtuigende wijze het kampioenschap binnen te slepen. Net zoals iedere ruiter heeft ook hij een heel team achter zich staan. Toch is dat van hem wel heel bijzonder.

Als we een blik werpen op de uitslag valt direct al iets op. Auke nam niet deel met één maar met twee paarden: Jolineke (v.Starpower) en Izzylineke (v.Dakar VDL). Dat is op zich niet heel bijzonder, maar wel het feit dat beide paarden halfzusjes van elkaar zijn. Is dit puur toeval, of zit hier een verhaal achter?

Bescheiden genieten

Na de huldiging van de Young Riders en Junioren, waarbij de zes medaillewinnaars hun verdiende lap of honour kregen, stond de hele familie klaar om Auke en zijn paard op te vangen. Een beetje aan de zijkant opgesteld, was er nog een vrouw, die, weliswaar bescheiden, maar zichtbaar genoot van alle feestvreugde. Het bleek de fokker van beide paarden te zijn: Marriët Mittendorff. Naast de fokker is zij ook mede-eigenaar. Aangezien je het ijzer moet smeden als het heet is, vroegen wij nieuwsgierig naar hoe dit zit. Het bleek een prachtig verhaal te zijn.

Auke Feenstra – Jolineke CH Deurne 2023 © DigiShots

Ontzettend geboft

“Ik vind het geweldig dat ik erbij ben. Auke, de familie Feenstra en ik hebben een hele mooie samenwerking. De hele familie doet mee, Auke, zijn twee zusjes, zijn moeder en de vader. Daar heb ik ontzettend mee geboft.” Hoe is dit ontstaan? Wonen jullie bij elkaar in de buurt? “Nee, helemaal niet. De vader van Auke heeft Izzylineke ontdekt. Ik had een ander paard te koop staan, die stond niet bij mij thuis maar ergens anders. Daar gingen zij kijken, maar dat is uiteindelijk niets geworden. Maar toen zag hij Izzy lopen en die wilde hij wel graag. Nou daarover hebben we een beetje zitten stoeien en toen zijn zij Izzy gaan rijden, maar ze hebben haar niet gekocht. We zeiden: ‘Laten we dit eerst maar eens proberen’. En zo hebben we dat ook met Jo (Jolineke red.) gedaan.” Dat proberen resulteerde in een gouden medaille afgelopen weekend voor Jolineke en eveneens een topprestatie bij de Young Riders voor Izzylineke.

Van elkaar leren

Auke heeft inmiddels acht paarden uit de fokkerij van Marriët Mittendorff op stal staan. “Dat zijn voornamelijk jonge paarden. Auke ontwikkelt zich samen met de paarden. Zij leren van hem, en hij leert van de paarden. Hij begon met de paarden toen ze 1.10m geklasseerd waren en hij heeft dat helemaal zelf opgebouwd. Dus ik vind ook echt dat hij dat fantastisch heeft gedaan voor een joch dat toen 17 jaar was, toen wij elkaar leerde kennen. Nu is hij 20 en al die tijd kan ik alleen maar zeggen dat het gewoon heel erg leuk is geweest en dat we elkaar proberen te helpen. En dat werkt met deze mensen dus ook fantastisch. Het is echt de combinatie die werkt en voor hem is het natuurlijk fijn dat hij de gelegenheid heeft om deze paarden te rijden. Het is echt een win-win.”

“Ik fok daarom ook extra”

Marriët Mittendorff steekt haar dankbaarheid niet onder stoelen of banken. “Als ik Auke niet had gehad en deze familie, had ik niet geweten dat ik zo’n goede paarden had. Dan had ik misschien nog twee paarden gehad en verder niks. Maar omdat hij mij alsmaar filmpjes stuurt en mij zo helemaal op de hoogte houdt, vind ik het nu nog zo leuk. Ik fok daarom ook extra, zodat Auke straks weer nieuwe aanwas heeft en over een paar jaar ook weer goede paarden.”

Auke Feenstra – Jolineke CH Deurne 2023 © DigiShots

“Het is eigenlijk nooit af”

De inmiddels 71-jarige fokker had eigenlijk een ander plan met de fokkerij, waarvan haar ouders de grondleggers zijn. “Ik ben altijd veel weggeweest, heb veel gewerkt. Op een gegeven moment ben ik teruggegaan om voor mijn ouders te gaan zorgen en toen heb ik mij meer verdiept in het geheel. Ik wilde het heel mooi afmaken voor ze. Mijn ouders hebben hier zó veel genoegen aan beleeft en zó veel voor gedaan.” Maar is het ooit af? “Nou, het is eigenlijk nooit af en het is eigenlijk meer een doorstart geworden”, lacht Marriët Mittendorff. “Ik hoopte gewoon heel erg dat de paarden op een goede plek terecht zouden komen. Op de één of andere manier moet ik het goed afronden, ik hoop dat ik daarvoor nog een aantal jaren heb.”

De beste paarden

Aan alles merk je dat Marriët Mittendorff en haar paarden op handen en voeten worden gedragen door de familie Feenstra. Vader Hans Maarten Feenstra komt er ook nog even bijstaan. “Als ik eerlijk ben snap ik niet dat niet meer ruiters samenwerken met een fokker. Het is zo ontzettend mooi en er zijn zo veel goede paarden die nu nog bij de fokker staan. Al hebben wij de beste paarden”, lacht hij. “Wij zijn echt heel blij met mevrouw Mittendorff, zij hoort er bij ons echt bij.” Ook Auke zelf heeft niets anders dan lof. “Het is fijn dat we zo’n mooie samenwerking hebben, we doen dit echt samen en dat zij er nu bij is, is heel mooi. Het NK was bedoeld als opstapje voor de internationale concoursen, dus ja het is echt mooi gegaan.”

Auke in Aken

Heeft Marriët Mittendorff nog dromen nu het lijkt dat de door gefokte paarden kunnen rekenen op een goede ruiter? “Ik heb altijd gezegd dat ik het heel leuk zou vinden als ik Auke in Aken zou zien of op Jumping Amsterdam, dat soort mooie toernooien. En dat hij dan net zoals nu bovenaan eindigt, dat hij bovenaan mee kan dan. Dat lijkt mij zo super voor hem. Ook weet ik dat hij graag op een jonge hengst wil rijden, en dan wil ik graag die jonge hengst fokken.” Het klinkt bijna als een sprookje, zo mooi als deze samenwerking lijkt uit te pakken.

Auke Feenstra – Jolineke CH Deurne 2023 © DigiShots

“Ik wens iedere fokker toe dat hem dit overkomt”

Tot slot doet Marriët Mittendorff nog een toegift. “Ik wens iedere fokker toe dat hem dit overkomt. Ik wilde eigenlijk afbouwen maar nu ga ik dus door. Ze betrekken mij er zo leuk bij, ik word zo goed op de hoogte gehouden. Dat is wel echt essentieel. We zijn samen blij als het goed gaat en een beetje verdrietig als hij er twee balkjes afgooit zeg maar. Dat idee dat je het zo samen doet, dat maakt het zo leuk. Ik hoop zo, ik zou zo graag willen, dat iedereen zoiets krijgt.” Vol trots laat Marriët Mittendorff de nieuwste aanwinst zien, een veulen van een paar dagen oud van Qannando uit de volle zus van de moeder van Jolineke en Izzylineke. De familie Feenstra en Marriët Mittendorff laten zien hoe paarden onze levens verrijken en hoe mooi de paardensport en -fokkerij kunnen zijn. Iets dat we soms nog wel eens lijken te vergeten.

English translation

Marriët Mittendorff: “If I had not had Auke and this family, I would not have known I had such good horses”

Equestrian sport not a team sport? Wait till you hear Auke Feenstra’s story. The 20-year-old Friesian participated in his first Dutch Championships for Young Riders last week. By storming to the championship title, he proved he does not leave job half-done. Like any other rider he is supported by an entire team. Although his team is quite special.

When we glance at the results something immediately catches the eye. Auke did not campaign one but two horses: Jolineke (s.Starpower) and Izzylineke (s.Dakar VDL). Not a remarkable detail on its own until you find out that both horses are half-sisters of each other. A pure coincidence or is there more to the story?

A modest celebration

After the awards ceremony of the Young Riders and Juniors, during which the six medalists completed their deserved lap of honour, the entire family stood ready to celebrate Auke and his horse. Lined up to the side there was another woman, who, although modestly, visibly enjoyed the festivities. It turned out to be the breeder of both horses: Marriët Mittendorff. Besides the breeder she is also the co-owner. Since you must strike the iron while it is hot, we curiously inquired about the backstory. It turned out to be a fantastic tale.

Auke Feenstra – Izzylineke CH Deurne 2023 © DigiShots

Incredibly lucky

“It is amazing to be here. Auke, the Feenstra family and I have a wonderful partnership. The entire family is involved, Auke, his two sisters, his mother, and his father. I got incredibly lucky.” So how did it all start? Do you live close by to each other? “No, not at all. The father of Auke discovered Izzylineke. I had listed another horse for sale, it was not stabled at home but elsewhere. They came to have a look, but it was not a match. He then noticed Izzy and wanted to buy her instead. Well, we started negotiating and then they took over the training of Izzy, though she was not sold yet. We agreed: ‘Let’s give this a try first’. And we opted for the same strategy with Jo (Jolineke, ed.)” These tries resulted in a gold medal last weekend for Jolineke and another strong performance in the Young Riders division of Izzylineke.

Learn from each other

By now, Auke’s stable houses eight horses bred by Marriët Mittendorff. “Mainly young ones. Auke grows along with the horses. They learn from him, and he learns from the horses. He took up their reins when they had reached the 1.10m level and built it all up from there. So, I think he did a fantastic job for a kid that was 17 years old at the time we met. Now he is 20 and I can honestly say that it was simply a lot of fun to help each other out these past years. It functions brilliantly with these people. It is the combination that works and for him it is the perfect opportunity to ride these horses. A true win-win situation.”

Auke Feenstra – Jolineke CH Deurne 2023 © DigiShots

“The reason I breed more”

“If I had not had Auke and this family, I would not have known I had such good horses. I maybe would have had two horses max. The reason I am still having so much fun is that he is so enthusiastic and always sends me videos and keeps me updated. I therefore breed more, so Auke has new stock and more good horses in a few years.”

“A never-ending story”

The original plan of the 71-year-old breeder, who builds upon the foundation laid out by her parents, differs substantially from the current course. “I have always spent a lot of time away, worked a lot. At a certain moment I returned to take care of my parents and from then on, I delved into their breeding program. I wanted to give them a nice end to their story. It brought my parents so much joy over the years and they have put so much time and effort into it.” Is it ever finished, though? “Well, the answer would be ‘no’. As a matter of fact, it has become more of a relaunch”, laughs Marriët Mittendorf. “I just hoped the horses would end up at a nice place. I must wrap this up well one way or another, hopefully I have a few more years to do that.”

Podium Young Riders CH Deurne 2023 © DigiShots

The best horses

Marriët Mittendorf conveys in every way that her horses are put on a pedestal by the Feenstra family. Father Hans Maarten Feenstra joins the conversation. “Honestly, I do not understand why there are not more riders that collaborate with a breeder. It is wonderful and there are so many good horses that are still with the breeders. Although we have got the best horses, of course”, he quips. “We are really happy with miss Mittendorff, she is one of us.” Auke also has nothing but praise. “It is great to have such a good partnership, we are really in this together. So, to have her here is extra special. The Dutch Championship was meant to be a steppingstone towards the international shows, we are happy it was a successful premiere.

Auke in Aachen

Does Marriët Mittendorff have any dreams left now her homebred horses can rely on a good rider? “I have always said I would love to see Auke compete in Aachen or Jumping Amsterdam, that type of prestigious shows. And that he can contend for the top placements, like he did now. That would be incredible for him. I also know he would love to ride a young stallion, so I would like to breed that young stallion.” It almost sounds like a fairytale, the way their story unfolds.

Auke Feenstra – Jolineke CH Deurne 2023 © DigiShots

“This is what I wish for every breeder”

Finally, Marriët Mittendorf gives an encore. “I wish this would happen to every breeder. I wanted to scale down and instead I am carrying on. They involve me in such a nice way; I am always kept up to date. That is essential. We are both happy when things go well and both a bit sad when he has two rails down. The idea that you are in this together makes it all the more fun. I greatly hope, would really love, that everyone could find such a partnership.” Mariëtte Mittendorff then proudly shows her youngest star, a foal of a few days old by Qannando out of the full sister of the dam of Jolineke and Izzylineke. The Feenstra family and Marriët Mittendorf illustrate how horses enrich our lives and how beautiful equestrian sport and breeding can be. Something we sometimes seem to forget.

Bron: DigiShots News

More in CH Deurne

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!