Connect with us

DigiShots

Kadiene, My Precious & Las Vegas aan kop halve finales Pavo Cup – 🇬🇧

Pavo Cup

Kadiene, My Precious & Las Vegas aan kop halve finales Pavo Cup – 🇬🇧

Kadiene, My Precious & Las Vegas aan kop halve finales Pavo Cup – 🇬🇧

De KWPN Kampioenschappen zijn in volle gang. Kwam gisteren de Blom Cup tot een climax, vandaag stond de halve finale van de Pavo Cup op het programma.

Tweeëndertig 6-jarigen maakten vandaag hun opwachting. De beoordeling hiervan was in handen van Sven Rothenberger en Coby van Baalen. Met driemaal een 9 scoorde Zhivago-dochter Kadiene het hoogste aantal punten, namelijk 88,6. De merrie werd door Svenja Grimm voorgesteld. Emmelie Scholtens en de KWPN-goedgekeurde hengst Koning kwamen tot een score van 87 punten, net iets minder en daardoor goed voor een tweede plaats. Met een 9,3 voor zijn draf en 9,1 voor de harmonie liet ook hij een hele goede verrichting zien. Thamar Zweistra en Hexagons Kaygo volgde met 86,4 punten op de derde plaats. De KWPN-goedgekeurde hengst wist vooral met zijn stap te imponeerde en scoorde daarvoor dan ook een 9. Zondag is de Pavo Cup finale. De beste 12 zesjarigen van vandaag gaan daarin hun opwachting maken.

Svenja Grimm – Kadiene Pavo Cup 2021 © DigiShots

90,2 punten voor My Precious

Maar liefst 57 vierjarigen dressuurpaarden verschenen vandaag aan de start in de halve finale van de Pavo Cup. Aan Brecht D’Hoore en Janine van Twist de taak alle paarden te beoordelen. De twintig hooggeplaatste paarden van vandaag mogen zondag terugkomen voor de finale.

Aan kop ging vandaag de merrie My Precious, een dochter van Ferguson en voorgesteld door Kirsten Brouwer. Met een 9,5 voor de stap, een 9 voor de galop en een 9 voor de totaalindruk kwam zij uiteindelijk tot een puntentotaal van 90,2. Meer dan twee punten van de nummer twee vandaan: Mayflower (v. Habanna). Deze merrie werd voorgesteld door Lisanne der Nederlanden en ontving in totaal 87,8 punten met een 9,5 voor de stap en een 9,1 voor de galop. De beste KWPN-goedgekeurde hengst volgde op plaats drie. Deze Mister Maserati (v. GLOCK’s Toto Jr) vormde een combinatie met Diederik van Silfhout en scoorde 87,2 punten in totaal waarbij zijn draf werd beloond met een 9,1 en de totaalindruk met een 9.

Kirsten Brouwer – My Precious Pavo Cup 2021 © DigiShots

Las Vegas iedereen de baas

De grootste rubriek van vandaag was de rubriek voor vijfjarigen. Drieënzestig beloftevolle paarden verschenen hier aan de start. In tegenstelling tot de vier- en zesjarigen, ging bij de vijfjarigen een hengst aan kop. 

De KWPN-goedgekeurde hengst Las Vegas maakte een hele goede indruk onder Franka Loos. Met een puntentotaal van 90,8 was hij alle andere 62 deelnemende paarden de baas. Zowel voor zijn draf als zijn galop prijkte er op de cijferlijst een 9,8. Tweemaal een 9 werd genoteerd voor de harmonie en totaalindruk. Opnieuw wist Kirsten Brouwer met een Fergusson-nakomeling te scoren. De Lightning Star kreeg een 9 voor haar stap, harmonie en totaalindruk. En dat bracht het totaal op 88. Met 0,2 lager, was er een derde plaats voor Lord Platinum, eveneens een nazaat van Fergusson. Deze ruin scoorde onder Curro Bentiez Sanchez 87,8 punten met een 9 voor de stap.

Bron: DigiShots News

Franka Loos – Las Vegas Pavo Cup 2021 © DigiShots

English translation

The KWPN Championships are in full swing. Yesterday the Blom Cup reached a climax, today the semi-final of the Pavo Cup was on the program.

Thirty-two 6-year-olds made their appearance today. The assessment of them was in the hands of Sven Rothenberger and Coby van Baalen. With three 9’s, the Zhivago-daughter Kadiene scored the highest number of points, namely 88.6. The mare was ridden by Svenja Grimm. Emmelie Scholtens and the KWPN-approved stallion Koning scored 87 points, slightly less and therefore good for second place. With a 9.3 for his trot and 9.1 for harmony he also showed a very good performance. Thamar Zweistra and Hexagons Kaygo followed with 86.4 points in third place. The KWPN-approved stallion especially impressed with his walk and scored a 9. The Pavo Cup final is on Sunday. Today’s best 12 six-year-olds will make their appearance again there.

90.2 points for My Precious

No fewer than 57 four-year-old dressage horses appeared at the start today in the semi-finals of the Pavo Cup. It was up to Brecht D’Hoore and Janine van Twist to assess all horses. Today’s twenty highest placed horses will come back for the final on Sunday.

In the lead today was the mare My Precious, a daughter of Ferguson, ridden by Kirsten Brouwer. With a 9.5 for the walk, a 9 for the canter and a 9 for the overall impression, she eventually came to a total of 90.2. More than two points away from runner-up: Mayflower (v. Habanna). This mare was ridden by Lisanne der Nederlanden and received a total of 87.8 points with a 9.5 for the walk and a 9.1 for the canter. The best KWPN-approved stallion followed in third place. This Mister Maserati (by GLOCK’s Toto Jr) formed a combination with Diederik van Silfhout and scored 87.2 points in total, his trot was rewarded with a 9.1 and the overall impression with a 9.

Las Vegas boss everyone

Today’s largest section was the competition for the five-year-olds. Sixty-three promising horses appeared at the start here. In contrast to the four- and six-year-olds, a stallion led the way among the five-year-olds. 

The KWPN-approved stallion Las Vegas made a very good impression under Franka Loos. With a total of 90.8 points, he beat all the other 62 participating horses. Both for his trot and his canter there was a 9.8 on his scorelist. Twice a 9 was noted for the harmony and overall impression. Kirsten Brouwer again scored with a Fergusson-offspring. Her Lightning Star received a 9 for her walk, harmony and overall impression. And that brought the total to 88. With 0.2 lower, there was a third place for Lord Platinum, also a descendant of Fergusson. This gelding scored 87.8 points under Curro Bentiez Sanchez with a 9 for the walk.

Source: DigiShots News

More in Pavo Cup

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!